Archiv dokumentace programového systému HAVAR-RP


Manuály první verze HAVAR z roku 1999-2000

Metodika
Uživatelský manuál pro potřebu zadávání inicializace jednotlivých běhů
Validační úlohy a studie sensitivity - verifikace produktu


Souběžné práce na lokalizaci evropského systému RODOS na podmínky ČR

Lokalizace ingesčního modulu FDMT systému RODOS na podmínky ČR
Příprava k akreditaci systému RODOS pro užití v ČR
Documentation on the two INCO working programs - European cooperations on RODOS customisation
Pokus o lokalizaci hydrologických modelů systému RODOS na podmínky ČR - European cooperations on RODOS customisation

Manuály aktuální verze systému HAVAR-RP (Realistické Předpovědi) - standardizovaná verze (duben 2008)

Abstrakt programového produktu HAVAR-RP:

Abstrakt programového systému HAVAR-RP předloženého při standardizaci produktu

Základní manuály:

Lokalizace programového systému HAVAR-RP pro jaderné elektrárny Temelín a Dukovany
Rozšíření metodiky systému HAVAR-RP - k segmentované verzi
Uživatelský manuál k systému HAVAR-RP - popis práce uvnitř interaktivního uživatelského rozhraní
Aplikace systému HAVAR-RP v oblasti radiačni ochrany

pozn.: Všechny 4 základní manuály byly pro potřebu standardizace zaslány oponentům též v tištěné formě

Další publikace k jednotlivým dílčím tématům rozvoje systému HAVAR-RP

K metodice:

Rozšíření databáze nuklidů a konverzních faktorů - celkem 119 nuklidů, aktualizace konverzních faktorů

K lokalizaci:

Preprocesor geografických dat systému HAVAR-RP - výškopis, drsnosti, kategorizace typu zemského povrchu
Preprocesor demografických dat systému HAVAR-RP - hustota osídlení podle věkových kategorií kolem JE

K šíření znečištění při nízkých rychlostech větru (calmy):

Navrh metodiky pro popis šíření radioaktivních úniků pri extrémně nízkých rychlostech větru až bezvětří
Risk assessment of radionuclide releases during extreme low-wind atmospheric conditions - extended abstract (Int. Conf. HARMO9, Garmisch-Partenkirchen, June 2004)
Risk assessment of radionuclide releases during extreme low-wind atmospheric conditions - poster (Int. Conf. HARMO9, Garmisch-Partenkirchen, June 2004)

pozn.: Výsledky analýz abnormalnich meteopodmínek typu calm, viz. též dále v kap. 5 manuálu Aplikace systému HAVAR-RP

K dalším aplikacím HAVAR-RP v radiační ochraně:

Srovnávání HAVAR-RP s kódy COSYMA a RODOS - 4th Int. MACCS UG Meeting,Sept 2002, Principality of Monaco
Odhady radiologických důsledků při dlouhodobých atmosférických únicích aktivity do životního prostředí
Atlas vybraných scénářů úniků při různých meteosekvencích - scénáře z vnitřní databáze zdrojových členů HAVAR-RP

K šíření neurčitostí vstupních parametrů modely atmosférické disperze a depozice, potravních řetězců a dávkovým modulem (stav k počátku roku 2006):

Rešeršní studie pro atmosférické šíření
Analýza neurčitostí kódu HAVAR-RP - konkrétní volby grup neurčitostí submodelu, generování náhodných realizací vstupních vektorů
Návrh metodiky generování pravděpodobnostních charakteristik cílových veličin kódu HAVAR-RP v modelech šíření radionuklidů životním prostředím
Pravděpodobnostní přístup užitý v HAVAR-RP k predikci důsledků úniků radioaktivity do životního prostředí

K rozvoji ingesčního modulu systému HAVAR-RP:

Rozšíření vstupní grupy ingesčního modelu HAVAR-RP
Výpočet spotřebního koše pro HAVAR-RP
Rozvoj ingesčního modelu HAVAR-RP - pracovní verze vztažená k počátku roku 2006
Následná ochranná opatření - metodický přístup
pozn.: Interaktivní vstupy do INGMODEL v kap. 6 uživ. manuálu HAVAR-RP
pozn.: Grafické nástroje testů vlivu protiopatření v kap. 9 a 10 uživ. manuálu HAVAR-RP

Některé z příkladů užití standardizované verze systému HAVAR-RP v oblasti bezpečnostních analýz:

Radiologické důsledky hypotetických nehod v JETE v oblasti sekundárního okruhu tech. report EGP, 2008
Vystřelení regulační kazety - radiologické důsledky hypotetického úniku aktivity ze sekundárního okruhu tech. report EGP, 2008


Informace o směru dalšího rozvoje kódu HAVAR-RP v období 2007-2009

V rámci grantu GAČR č. 102/07/1596 s názvem "Metody asimilace výsledků matematického modelu šíření škodlivin s reálnými pozorováními vyvíjené pro podporu krizového řízení" probíhají práce zaměřené na zvýšení spolehlivosti predikce modelu na základě asimilace s pozorovaními z terénu. Nutnost hlubší analýzy korelační struktury chyb modelových předpovědí.

Dosavadní reference k této činnosti:

Od deterministických odhadů k pravděpodobnostnímu hodnocení článek v BJE 15 [53], 3/4, 2007, str. 115-127
Od modelu k realitě článek v BJE 15 [53], 5/6, 2007, str. 174-185,
Random activity concentration fields Int. conf. HARMO10,CRETE, Greece, Oct. 2005
Asimilační techniky konference DRO 2006, Luhačovice
Parketa pro mladé: Asimilační subsystém produktu HARP konference DRO 2007, Dlouhé Stráně
Použití Kalmanova filtru PhD student WORKSHOP, Maďarsko
Neposlušné dcery v úniku konference DRO 2007, Dlouhé Stráně
Pozorování z terénu zvyšují spolehlivost predikce modelů Příspěvek,Int. conf. HARMO11, Cambridge,GB, 2007
Pozorování z terénu zvyšují spolehlivost predikce modelů Poster, Int. conf. HARMO11, Cambridge,GB, 2007
Predictive monitoring of radiation situation - research report UTIA 2196, spolupráce UTIA - SURO
HAVAR-RP jako prostředí pro školení a výcvik- článek, 6th Eurosim Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, 2007
HAVAR-RP jako prostředí pro školení a výcvik- poster, 6th Eurosim Congress on Modelling and Simulation, Ljubljana, 2007
Evoluce dlouhodobé depozice Cs137 - statisticky Kalmanovým filtrem, Int. conf. IGARSS08, Boston
Tvarování gaussovského kloboučku podle měření - Minimalizační metoda, bude publikováno
Existují data z radiační sítě ČR vhodná pro asimilační modely? - Spolupráce SÚRO x ÚTIA, Conf. ECORAD, Bergen, 2008
Poster: Existují data z radiační sítě ČR vhodná pro asimilační modely? - Spolupráce SÚRO x ÚTIA, Conf. ECORAD, Bergen, 2008
Prostorové meteopředpovědi oproti bodovým zvyšují věrohodnost predikcí Příspěvek,Int. conf. HARMO12, Cavtat,HR, 2008
Ilustrace přechodu od deterministického hodnocení k pravděpodobnostním odhadům Konference XXX.DRO, Liptovský Ján, SK, 2008
Nová generace modelu šíření škodlivin - Abstrakt popisu produktu HARP (následník HAVARRP) TIES 2009 conf., Bologna, IT, 2009
Poster: Podrobný popis nové aplikace HARP vycházející z původní verze HAVARRP TIES 2009 conf., Bologna, IT, 2009
Bayesian tracking v časné fázi radiační nehody ESM'2009 The 2009 European Simulation and Modelling Conference, Leicester, GB, 2009
Asimilace modelu s měřeními v časné fázi nehody The 5th WMO Inter.Symp. on Data Assimilation, Melbourne, AU, 2009
Poster: Asimilace modelu s měřeními v časné fázi nehody The 5th WMO Inter.Symp. on Data Assimilation, Melbourne, AU, 2009
Modelování náhodných 3-D trajektorií postupu mraku škodlivin The 5th WMO Inter.Symp. on Data Assimilation, Melbourne, AU, 2009
Poster: Modelování náhodných 3-D trajektorií postupu mraku škodlivin The 5th WMO Inter.Symp. on Data Assimilation, Melbourne, AU, 2009
Abstrakt příspěvku o spolupráci v oblasti modelových predikcí Konference XXXI.DRO, Dlouhé Stráně,CZ,2009
Abstrakt příspěvku o pokrocích při řešení asimilačních úloh Konference XXXI.DRO, Dlouhé Stráně,CZ,2009
Retrospektivní pohled na výsledky asimilačních metod v pozdní a časné fázi nehody PhD Workshop,DAR projekt,Plzeň 2009
Poučení z dřívějších nehod na jaderných zařízeních pro vývoj pokročilých SW nástrojů (česky / anglicky) Int. konf. Krizové řízení, Praha,2009